Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Iklan Navigasi Header

Mudnil Habib | Bait 1 - 24

 Mudnil Habib | Bait 1 - 24
Pembukaan

Saya (Mushonif) memanjatkan pujian kepada dzat yang telah meluhurkan (derajatnya) ahli ilmu (para ulama)
-
Para ulama yang menunjukkan perkara yang haq (benar), dan ahli ilmu yang mengikuti Sunnah nabi dan mendekatkan diri kepada Allah


Dan (dzat yang) telah menegakkan timbangan secara adil
-
Timbangan (ini) yang membedakan perkara haq dari perkara bathil


Dan (dzat) yang menghinakan para pendosa dengan dijauhkan dari Rahmat Allah
Dan (dzat) yang memutus musuh musuh (orang kafir) dari kebenaran


Semoga tuhan kita (Allah) yang maha pengasih, yang maha menciptakan; membacakan Sholawat
-
Kepada seluruh kekasihnya yang menjadi petunjuknya orang orang (menuju kebenaran)


(Sholawat) juga semoga tercurahkan kepada keluarganya kekasihnya Allah, sahabatnya yang bagaikan bintang bintang (sebagai pedoman)
-
(Sholawat juga semoga tercurahkan) kepada para pengikut yang berilmu semua


Ketika saya melihat (membaca) kitab Mughnil Labib
-
Kitab ini tidak perlu dipelajari dengan (mendalami) kitab kitab yang jauh (sulit) dan kitab yang dekat (mudah)


Baik (mendalami) I'rob, Tafsir (penjelasan)
-
Hadits nabi yang dipilih dan yang menjadi pembawa kabar gembira


(Kitab ini) milik orang alim yang brillian yakni; Abdullah (Nama aslinya)
-
Abi Muhammad (Kuniahnya), yang mulia derajat / pangkatnya


Yang saya (Mushonif) maksud adalah (Abdullah) Bin Yusuf  dari kalangan Anshor
-
(Populernya dengan) Ibnu Hisyam yang bagaikan bulan purnamanya para penuntut ilmu


Syekh Ibnu Hisyam menyusun kitab Mughni Labib ketika masih di Mekkah
-
Supaya rahasianya (kitab ini) yang luhur bisa bermanfaat bagi para penuntut ilmu

Mudnil Habib | Bait 1 - 24
Dan semua Ta'bir yang terkunci (sulit) dibukakan (dimudahkan) oleh kitab Mughnil Labib ini  
-
Dan kitab ini bisa menerangkan (Ta'bir) yang sukar yang kabur (dari hati)


Dan kitab Mugnil Labib ini bisa memanggil perkara jauh (sulit dipahami) dari dekat 

* Maksudnya mudah dipahami*
-
Dan kitab ini bisa mengatasi para penuntut ilmu dari letih


Kitab ini berisi 8 bab
-
8 bab ini jelas bagi orang yang (ingin) mencoba (mendalami) kitab ini


(Bab) yang pertama (menerangkan) huruf huruf Mufrodah yang 
-
(Bab) yang kedua (menerangkan) penetapan Jumlah Jumlah


(Bab) yang ketiga (menerangkan) hal hal yang masih belum pasti diantara huruf Mufrodah dan Jumlah
-
Yaitu Dzorof dan hal yang ikut Dzorof; yakni Jer Majrur

* Disebut ikut ke Dzorof, karena sama sama butuh Ta'alluq*


(Bab) yang keempat (menjelaskan) tentang hukum hukum yang sudah terkenal
-
Dan pengi'rob yang tidak mengerti hukum hukum yang terkenal ini, (dianggap) remeh / hina


(Bab) yang kelima menjelaskan masalah masalah yang kurang sempurna
-
Diantara masalah masalah ini ada beberapa yang diterjang oleh pengi'tob dan menjadikan tidak sempurnanya pengi'rob


(Bab) yang keenam memperingati pengi'rob agar tidak keliru dalam (menerapkan) Qoidah yang sudah terkenal
-
Seperti Qoidah yang tidak sesuai dengan Qoidah yang sudah dibenarkan

* Atau disebut salah kaprah


(Bab) yang ketujuh menjelaskan tatacara pengi'roban
-
(Bab) yang kedelapan menjelaskan hal hal yang berisi


hal hal yang tidak bisa dihitung; 
-
Yakni bagian bagian Juz'iyyah dikalangan manusia


Maka Ibnu Hisyam menyebut kitab ini dengan Mughnil Labib (tidak perlunya orang berakal)
-
(tidak perlu mendalami) kitab kitab I'rob lain


Maka, saya ingin masuk (kedalam) bagian
-
untuk berkhidmah dan minum (ilmu) bareng (red: nyeruput)


Saya nadzomkan dari kitab tersebut apa yang saya ketahui
-
disamping saya kekurangan ilmu dan (kondisi tubuh) sudah melemah


Jadi, kitab ini berisi 2000 dan 250 (2250 bait)
-
(2250) yang berupa Nadzom Bahar Rojaz sebagai pujian kepada Allah yang maha lembut


Wallahu'alam
Baca juga : Mudnil Habib | Bait 25 - 44

Post a Comment for "Mudnil Habib | Bait 1 - 24"